Çimen Günay-Erkol

Türk Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi /Assistant Professor of Turkish Literature

ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-1607-9556


İş Adresi/Office:
Özyeğin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Nişantepe Mh. Orman Sk. No: 34-36 34794
Çekmeköy-İstanbul

Telefon/Phone:
(216) 5649378

Faks/Fax:
(216) 5649057

Araştırma Alanları/Research Interests:

Tarihin yazınsallaştırılması, tanıklık anlatıları, toplumsal cinsiyet, erillik, sakatlık çalışmaları.
Fictionalization of history, testimonial narrations, gender, masculinity, disability studies.

Kitaplar/Books:Yaralı Erkeklikler: 1970 Sonrası Türk Edebiyatında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke. Ankara: Ayizi Kitap, 2019.
(Yaralı Erkeklikler: 1970 Sonrası Türk Edebiyatında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke)
Broken Masculinities: Solitude, Alienation and Frustration in Turkish Literature after 1970. Budapest, NY: Central European University Press, 2016.

Book Review by Burcu Alkan in NORMA Volume 12, 2017
(Yazar Biyografileri Sözlüğü: 1960 Sonrası Türk Romancılar, İkinci Cilt)
Dictionary of Literary Biography 379: Turkish Novelists since 1960 Second Volume, co-editor with Burcu Alkan, Gale Publishing: Detroit, 2016.

(Yazar Biyografileri Sözlüğü: 1960 Sonrası Türk Romancılar, Birinci Cilt)
Dictionary of Literary Biography 373: Turkish Novelists since 1960 First Volume, co-editor with Burcu Alkan, Gale Publishing: Detroit, 2013.

Araştırma/Research:

"Edebiyatın Türkiye'nin Demokratikleşmesine Tanıklığı: Askeri Darbeler ve Romanlar" TÜBİTAK 114K137, 15 Ekim/October 2014-15 Nisan/April 2017
("Witnessing of Literature to Turkey's Democratization: Military Coups and Novels")

"Türkiye'de Kadın Edebiyatı ve Kadın Yazarların Profiline Dayalı Analitik İnceleme" TÜBİTAK 109K517, ISCH Action IS0901 15 Mayıs/May 2010-15 Ağustos/August 2012
("Women's Literature in Turkey" as part of COST Action Women Writers in History-Toward a New Understanding of European Literary Culture.)

Konuşmalar/Talks:

Medyascope: Erkeklik Sorgulanıyor 1 (5 Mart 2019)


Tarih Vakfı Ankara: Erkekliği Eleştiren Erkekler, 12 Mart ve Edebiyatı (15 Mart 2019)

Medyascope : Şehir Hepimizin: 12 Mart Romanlarında Kent ve Yabancılaşma (29 Temmuz 2019)


Çalıştaylar/Workshops:

Edebiyat ve Erkeklik, İzmir, co-organizer: Murat Göç.

Transcultural Dialogues in Medical Humanities Workshop (TÜBİTAK 2223-D No: 1929B021500884) 24-25 November 2016, İstanbul, co-organizer: Burcu Alkan.

Makaleler/Papers:

2019
"Kültürel Bellekte Şiddet: Edebiyatta Darbeler ve Travma" Kültürel Bellek. Haz.: Pelin Şahin Tekinalp, Gonca Gökalp Alparslan. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2019.

2018
"Biz Eleştirirken"BirGün Kitap (Kasım 2018)
(While we criticize)

"Yarın Yarın: 1968'in Romanında Kadın Olmak" Toplumsal Tarih: 50 Yıl Sonra 1968. 293, Mayıs 2018.
(Tomorrow Tomorrow: Being a Woman in the Novels of 1968)

"Bir Darbe Romanı Olarak Tehlikeli Oyunlar" Birikim 345-346, Ocak 2018. 139-149.
(Dangerous Games as a Coup Novel)

"İllet, Zillet, Erkeklik: Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Türkiye'deki Seyri" Toplum ve Bilim 145, 6-32.
(Illness, Abject, Masculinity: Critical Study of Masculinities in Turkey)

(Sinsi Travma ve Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın'ında Travmatize Olmuş Erkekler)
"Insidious Trauma and Traumatized Masculinities in Orhan Pamuk's The Red-Haired Woman" The Dubious Case of a Failed Coup - 2019 Militarism, Masculinities, and 15 July in Turkey. Singapore: Palgrave MacMillan (2018): 169-187.

("Rekabetçi Bellekten Çokyönlü Belleğe: Yazınsal Bir Karşılaştırma Aracı", Deniz Sert ile birlikte)
with Deniz Sert "From Competitive to Multidirectional Memory: A Literary Tool for Comparison" Turkish Studies 19, 1 (2018): 118-138.

2017
"Yaşamın Dalgalarında Batık Bir Gemi" K24 3 Ağustos 2017
(A Ship in the Tides of Life)

(book review) "The Psychopolitics of the Oriental Father by Bülent Somay" Masculinities 7 (February 2017)
(Bülent Somay'ın Doğulu Babanın Psikopolitikası kitabının eleştirisi)

"Ayfer Tunç'un Modernizmle Derdi: Faillik ve İktidar" Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, 1, 349-362.
(Ayfer Tunç's Struggle with Modernism: Agency and Power)

"Dilin Doğuşu ve Havva'nın Dili." Cumhuriyet Akademi 2, 2017: s6.

"Herkes İçin Shakespeare" Cumhuriyet Akademi 2, 2017: s6.

"1960'larda Edebiyat: Kaliban'ın Öfkesi." 1960'lar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017: 909-931.
("Literature in 1960s: Caliban's Fury")

2016
Bağışlamak Mümkün Mü? Sevgi Soysal'ın Adalet Arayışı. Peyniraltı Edebiyat Ekim-Kasım 2016
(Is it Possible to Forgive? Sevgi Soysal's Quest for Justice)

"İstanbul'da Uyurgezmek: A.H. Tanpınar'ın Huzur'unda Huzursuz Bir Adam." Çev. Feyza Akgün. HECE: A.H. Tanpınar Özel Sayısı Eklerle 3. Baskı, 61, (2016): 249-269
(Previously published in Symposium as "Sleepwalking in Istanbul")

"Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı." (Uğur Çalışkan ile birlikte) Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi 5 (2016): 10-35.
("Expectations From Memory: Witnessing Of Criticism to Military Putsches in the Turkish Novel")

"1960'lardan 28 Şubat'a Cemaati Romanlarla İcat Etmek: Siyasal İslam'ın Popüler Tezahürleri" (Uğur Çalışkan ile birlikte) Moment: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi. 3(1): 21-47. https://doi.org/10.17572/mj2016.1.2147
(Devising the Community by Novels from 1960s to February 28: Popular Manifestations of Political Islam)

"Crisis of Islamic Masculinities in 1968: Literature and Masquerade" (Uğur Çalışkan ile birlikte) Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies. Ankara: ODTÜ, 2016: 233-242.
(1968'de İslami Erkekliklerin Krizi: Edebiyat ve Maskeli Balo)

2015
"Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş'in Gazetecilik Destekli Edebiyat Anlayışı." Yıldızları Seyreden Kadın: Suat Derviş Edebiyatı. Haz. Günseli Sönmez İşçi. İstanbul: İthaki Yayınları, 2015: 67-78.
("Social Life and Imagination: Suat Derviş's Journalistic Literature")

"Hegemonik Erkeklik ve Şafak'taki Erkekler." Sevgi Soysal Kitabı . İstanbul: İletişim Yayınları, 2015: 125-144.
("Hegemonic Masculinity and Men in Şafak.")

"Muhafazakâr Demokrasi ve Edebiyatı" AKP Döneminde Kültür ve Politika. İstanbul: Evrensel, 2015. 290-298.
("Conservationist Democracy and its Literature")

(book review) The Crisis of Islamic Masculinities Amanullah de Sondy Masculinities 4 (August 2015)

(book review) Erkek Millet, Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (ed) Masculinities 3 (February 2015)

2014
"Orhan Kemal'in 'Edebi' Romanları" Evrensel Kültür 268 (April 2014): 7-9.
('Literary' Novels of Orhan Kemal)

"Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş'in Edebiyatı" Varlık 112794 (Nisan 2014): 5-9.
(Social Life and Imagination: Suat Derviş's Literature)

2013
"Issues of Ideology and Identity in Turkish Literature during the Cold War" Turkey in the Cultural Cold War Eds. Cangül Örnek and Çağdaş Üngör. London: Palgrave, 2013. 109-130.
(Soğuk Savaş Sürecinde Türk Edebiyatında İdeoloji ve Kimlik Problemleri)

"Edebiyatımızda Deniz ve İçimizin Sönmeyen Yangını" İskeleye Yanaşan: Denizler, Gemiler, Denizciler. Eds. Orhan Berent ve Murat Koraltürk İstanbul: İletişim, 2013. 23-46.
(Sea in Turkish Literature and the Eternal Fire in Us)

"Mihman'da Eril Histeri" Polisiye Edebiyat. Ed. Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman. İstanbul: Bağlam, 2013. 159-165.
("Male Hysteria in Mihman")

"Post-Feminizm ve Sevgi Soysal" Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz. İstanbul: İletişim,, 2013. 97-113.
(Post-Feminism and Sevgi Soysal)

"Sait Faik'in Peter Pan Sendromu, Parabasis ve Toplumsal Cinsiyetin Yapısökümü." Sait Faik. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2013. 316-343.
("Peter Pan Syndrome of Sait Faik, Parabasis and Deconstruction of Gender")

2012
"Bakmak ama Görmemek: Türkiye'de Kadın Yazarların Profili" Kadın/Woman 2000, 13(2), Aralık 2012
("Looking without Seeing: Profile of Women Writers in Turkey")

"Orhan Kemal'in Baba Evi ve Avare Yıllar'ında İmparatorluk Sonrası Travma ve Eşikteki Erkeklik" Orhan Kemal. Ed: Işık Öğütçü ve Ahmet Ümit. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012. 324-344.
("Post-Imperial Trauma and Liminal Masculinity in Orhan Kemal's My Father's House and Idle Years" Journal of European Studies Vol:42 Issue:3 September 2012, pp: 245-260)

"Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women's Writing" Journal of Research in Gender Studies 2,2 (2012): 146-149.
(19. ve 20. yy Kadın Edebiyatında Ulusötesi Perspektifler)

2011
"Taş Üstüne Taş Koymak: 12 Mart Romanlarında Görgü Tanığı Belleğinin Yazınsallaştırılması." Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye'de Bellek Çalışmaları. Ed: Leyla Neyzi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011. 40-63.
(Fictionalization of Eyewitness Memory in March 12 Novels) How Do We Remember? Memory Studies in Turkey.

"Osmanlı-Türk Romanlarından Çağdaş Türk Romanlarına Kadınlık: Değişim ve Dönüşüm" Türkiyat Mecmuası 21, 2 (2011): 147-176.
(Womanhood from Ottoman-Turkish Novels to Contemporary Turkish Novels: Change and Transformation)

"Gizli Özne Olarak Kadın: Halide Edip Adıvar'ın Seviyye Talip'inde Kadınlık Kompleksi" Kurgu 7 (Mart-Nisan 2011), 32-37.
(Woman as Invisible Subject: The Female Complex in Halide Edip Adıvar's Seviyye Talip)

"Kadın Olarak Yazmak, Kadın Olarak Susmak: Aysel'deki Ayseller" Roman Kahramanları 7 (Temmuz 2011)
(Writing as Woman, Keeping Silent as Woman: Aysels in Aysel)

2010
"Yeni Tarihselcilik, Eski Romanlar: 12 Mart Romanlarını Yeniden Okumak." Journal of Turkish Studies: Festschrift in Honor of Walter Andrews 34:1 (2010): 233-252.
(New Historicism, Old Novels: Reading March 12 Novels Anew.)

"Türkiye'de Göçebe Olmak ve Edebiyat Yapmak." Lacivert 6 (2010): 56-60.
("Being Nomadic in Turkey and Making Literature.")

"Hasan Ali Toptaş'ın Romanlarında İktidar ve Gölgesiz Erkek". Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı. Ed. Mesut Varlık. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.
("Hegemony and Shadowless Men in Hasan Ali Toptaş's Novels.")

"One Nation, Two Exiles: Displacement of Halide Edip Adıvar and Suad Derviş From Turkey's Literary Scene" 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2010. 208-218.
(Bir Millet, İki Sürgün: Halide Edip Adıvar ve Suat Derviş'in Türkiye'nin Edebiyat Sahnesinden Sürülmeleri )

2009
"Cinsiyet Sarhoşluğu: Bir Düğün Gecesi'nde Askerlik ve Erkeklik." Kritik 4 (Kasım 2009): 245-264.
("Gender Vertigo: The Military and Masculinity in Bir Düğün Gecesi.")

("İstanbul'da Uyurgezmek: A. H. Tanpınar'ın Huzur'unda Huzursuz bir Adam.")
"Sleepwalking in İstanbul: A Man in Anguish in A. H. Tanpınar's A Mind at Peace." Symposium 63 2 (Summer 2009): 85-106.

2008
"Türk Romanının Oluşumu'na Mimetik Yaklaşımlar." Mesele 18 (Haziran/June 2008): 49-51.
("Mimetic Approaches to The Formation of Turkish Novel.")

"12 Mart'ta Aşkın Sağı Solu: Yarın Yarın ve Sancı'da Eril Bakış." Feminist Yaklaşımlar 5 (Haziran/June 2008)
("Right and Left of Love in March 12: Male Gaze in Tomorrow Tomorrow and Stitch.")

2007
("Kişotik Ölüm: Melih Cevdet Anday'ın İsa'nın Güncesi'nde Fedakârlık ve Erillik.")
"The Quixotic Death: Sacrifice and Masculinity in Melih Cevdet Anday's The Diary of Jesus." Journal of Turkish Literature 4 (2007): 123-141.

2006
"12 Mart Romanlarında Erkeklik ve Muhafazakârlık: Büyük Gözaltı ve Gençliğim Eyvah" Pasaj (Ocak-Haziran/January-June 2006): 75-94.
("Masculinity and Conservatism in March 12 Novels: Extreme Surveillance and Alas, My Youth.")

2005
("Düelloyu Kabul Etmek: Meclisteki Kurmaca Yazarları")
"Taking up the Gauntlet: Fictionists in the Turkish Parliament." European Journal of Turkish Studies: Being a MP in Contemporary Turkey (2005).

"De Turkse Roman: Een Overzicht."
("A Panoramic Look at Turkish Fiction.") Çev./Trans. Katelijn de Vuyst. Deusexmachina 112 (Mart/March 2005): 17-26.

2003
"Ağrıdağı Efsanesi'nde Arketipsel Benlik.'' Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal. (Konferans Bildirileri) Ed: Süha Oğuzertem. İstanbul: Adam Yayınları, 2003. 85-102.
"The Archetypal Self in The Legend of Mount Ararat." Yaşar Kemal: From the Past to the Future. (Conference Proceedings)

"Türk Romanında Kötülüğün Retoriği: Sarmaşık, Aşk ve Tecavüz." E 47 (Şubat/February 2003): 97-100.
("The Rhetoric of Demonism in Turkish Fiction: Ivy, Love and Rape.")

2002
"Saman Sarısı'nın Başdöndüren Zamanı: Nâzım Hikmet'in Poetikası ve Bektaşiliğin Zaman Algısı Üzerine Notlar." Çağdaş Türk Dili: Nâzım Hikmet Özel Sayısı 172 (Haziran/June 2002): 270-276.
("Time in Saman Sarısı: Notes on the Poetics of Nâzım Hikmet and the Appraisal of Time in the Bektashi Order.")

"Postmodern Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz'da Belirsizliğin Bilgeliği." Defter 45 (Kış/Winter 2002): 121-130.
("Opposing the Postmodern Coup d'Ètat: The Wisdom of Uncertainty in A Thousand Gloomy Pleasures.")

2001
"Şafak'ta Kadın Olmak."Varlık 1131 (Aralık/December 2001): 14-17.
("Being a Woman in The Dawn.")Follow me on Academia.eduAraştırma projemizin çıktılarının yer aldığı web sitesi yayında... http://edebiyattadarbe.com

Posted by Darbe, Travma ve Edebiyat on Monday, August 8, 2016Darbeler ve Romanlar / Kadın Yazarlar Veritabanı /

-- son güncelleme/last modified 16.01.2019